نوار گوش یا ادیوگرام برگه ای است که نتایج آزمون شنوایی روی آن ثبت می شود. نوار گوش حاوی اطلاعات تخصصی درباره درجه افت شنوایی، نوع و دلیل آن است. در این مطلب با انواع نوار گوش و راهنمای خواندن و تفسیر آن صحبت خواهیم کرد.

کلینیک شنوایی و سمعک حس دوم
شماره تماس