کم شنوایی امروزه به یکی از شایعترین نقص های حواس پنجگانه انسان تبدیل شده است. دلایل زیادی برای بروز این نقص وجود دارد که هرکدام باعث درگیر شدن بخش خاصی از گوش می شود. با ت

انتشار : 1400/9/8

کلینیک شنوایی و سمعک حس دوم
شماره تماس